ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
2. การสั่งซื้อ
3. การจัดส่ง
4. ผลิตภัณฑ์ของ airyguitar
5. นโยบายการคืนสินค้า
6. การรับประกันสินค้า
7. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์
8. ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด
9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
10. เหตุสุดวิสัย
11. การติดต่อสื่อสาร
12. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย
13. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา