นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการ เปลี่ยน/คืน สินค้าจาก airyguitar
กรณี เปลี่ยน/คืน หลัง จากได้รับสินค้า airyguitar สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในกรณีที่รูปแบบไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทาง airyguitar

1.ทางลูกค้าจะคืนสินค้าของ airyguitar โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.1 ต้องไม่มีการแกะ ป้ายรหัสและราคาของสินค้า, ป้ายบอกวิธีการดูแลสินค้า ที่ติดอยู่กับสินค้า
1.2 สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน ไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า เพื่อสุขลักษณะอนามัย สินค้าที่มีคราบแล้วทุกชนิดไม่รับเปลี่ยนคืน
1.3 สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องราคาสติ๊กเกอร์ (ราคาปกติ) เท่ากันกับสินค้าที่ให้เปลี่ยน
1.4 การคืนสินค้าต้องไม่เกิน 1 ครั้ง และไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันชำระเงิน

2.ทางลูกค้าจะต้องแจ้งเลขลงทะเบียนในการส่งสินค้ากลับให้กับทางเรา เพื่อยืนยันการส่งสินค้าคืนให้กับเรา กรณี เปลี่ยน/คืน ก่อน ได้รับสินค้า airyguitar

1.ทางลูกค้าจะต้องยกเลิกใบสั่งซื้อเดิมที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ เช่น ไซซ์, สี, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น
2.ทางลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในใบสั่งซื้อใหม่ ตามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้าต้องการ
3.การคืนเงิน ในใบสั่งซื้อเดิม จะคืนเงินตามเงื่อนไข การคืนเงินของบริษัท